INFRASTRUCTURA

   Infrastructura edilitară
   Gospodărirea apelor
   În localitatea Secheresa se efectuează lucrări hidrotehnice la baraj în vederea acumulării de apă pentru adăpatul animalelor.
   Alimentare cu energie electrică
   Toate gospodăriile din comună sunt racordate la Sistemul Energetic Naţional în procent de 100%.
   Alimentare cu apă şi canalizare
   La nivelul comunei Supur funcţionează un sistem centralizat de cişmele. Există reţeaua principală de apă în localităţile Supuru de Jos, Dobra, Hurezu Mare şi Secheresa la care o parte din populaţie este deja racordată. Se folosesc 2 puţuri în localitatea Supuru de Jos (adâncime 80 m) care alimentează şi Hurezu Mare şi 1 puţ în Secheresa (adâncime 270 m).
   Blocurile din localitatea Supuru de Jos au canalizare prin decantare. Se află în faza de execuţie reţeaua de canalizare şi a staţiei de epurare pe o distanţă de 8 km în localitatea Supuru de Jos, pe o distanţă de 7 km în localitatea Dobra, pe o distanţă de 5 km în localitatea Hurezu Mare.
   Alimentarea cu căldură
   Alimentarea cu căldură se asigură de regulă cu lemne de foc, în sobe pentru încălzit sau pentru preparare hrană.
   Alimentarea cu gaze
   În comună nu există reţea de alimentare cu gaze. Se folosesc buteliile de aragaz, aprovizionate de la întreprinzătorii particulari.
   Telefonie şi cablu TV
   Telefonia fixă este asigurată de Romtelecom în procent de 30%. Zona se află în aria de acoperire a reţelelor de telefonie mobilă în procent de 100%.
   Recepţia programelor Tv se face prin intermediul televiziunii prin cablu şi prin antene satelit.
   Internetul este asigurat prin intermediul Romtelecom în proporţie de 6% în satul Supuru de Jos şi 4 % în satul Dobra.
   Gospodărirea comunală
   La nivelul comunei nu există activităţi organizate de sortare, colectare, depozitare şi valorificare a deşeurilor menajere.
   Locul de depozitare a deşeurilor comunale este groapa de gunoi din localitatea Supuru de Jos care nu este amenajată într-un sistem de depozitare controlată, ea constituind din punct de vedere igienico - sanitar şi al poluării mediului o zonă periculoasă, insalubră.
   Printre proiectele prioritare ale comunei în perioada 2007 - 2013 se numără desfiinţarea gropii de gunoi, aderarea la o microregiune pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi concesionarea serviciului de gospodărire comunală şi salubritate.
   Infrastructura de transport
   Principalele căi de acces în comună sunt:
    ● E 81 - Satu Mare - Zalău;
    ● DN 19 A Satu Mare - Zalău;
    ● DJ 108 P Supur - Racova;
    ● DC 32 Dobra - Hurezu Mare;
    ● DC 33 Dobra - Beltiug,
    ● DC 36 Supuru de Sus - Giorocuta,
    ● DC 115 Secheresa - Supuru de Jos,
    ● DC 116 Supuru de Jos - Unimat (comuna Acas),
    ● Calea ferată Carei - Zalău.
    Oraşe importante apropiate:
    ● Taşnad - 30 km,
    ● Satu Mare - 45 km,
    ● Zalău - 45km,
    Distanţa din centrul comunei pâna la:
    ● Aeroport Satu Mare - 40 km,
    ● Gară Supuru de Jos,
    ● Benzinărie Supuru de Sus - 5 km,
   Starea existentă a drumurilor:

Supuru de Jos  ● 4 km drum asfaltat
 ●
 ● 4,3 km drum pietruit
 ● 1,5 km drum de pământ
Dobra  ● 1 km drum asfaltat
 ● 4,5 km drum pietruit
 ● 2,5 km drum de pământ
Giorocuta  ● 3 km drum asfaltat
 ● 1,5 km drum pietruit
 ● 0,5 km drum de pământ
Hurezu Mare  ● 1,6 km drum asfaltat
 ● 2,4 km drum pietruit
 ● 1,5 km drum de pământ
Racova  ● 1,4 km drum asfaltat
 ● 0,4 km drum pietruit
 ● 1,5 km drum de pământ
Sechresa  ● 1 km drum asfaltat
 ● 0,6 km drum pietruit
 ● 0,3 km drum de pământ
Supuru de Sus  ● 3 km drum asfaltat
 ● 0,9 km drum pietruit
 ● 2,3 km drum de pământ


   Transportul în comun este realizat de firme private. În fiecare sat se află amenajată câte o staţie de autobuz.
   Modernizarea drumurilor comunale face parte din proiectele prioritare ale comunei în perioada 2008 - 2013.
   Sănătate
   Infrastructura de sănătate este formată din:
   Patru dispensare umane situate în satele: Supuru de Jos, Dobra, Hurezu Mare, Supuru de Sus,
   Trei cabinete individuale situate în satele: Supuru de Jos (2 cabinete), Dobra (1 cabinet)
   Un cabinet stomatologic situat în satul Supuru de Jos
   O farmacie umană situată în satul Supuru de Jos.
   Serviciile medicale sunt asigurate de trei medici şi trei asistenţi medicali.
   În comuna Supur se află un dispensar veterinar şi o farmacie veterinară.
   Asistenţa sanitar - veterinară este asigurată de doi medici veterinari şi doi tehnicieni veterinari.
   Consiliul Local şi Primarul comunei Supur, ca autorităţi publice locale, au datoria de a crea condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale. Pentru aceasta administraţia locală dispune de un compartiment specializat de asistenţă socială.
   Centrul de asistenţă şi îngrijire "La Crispa" oferă servicii de îngrijire a persoanelor indiferent de vârstă sau starea sănătăţii pe perioade lungi sau în funcţie de cerearea clientului, asigurate de cadre medicale calificate în domeniu.
   Învăţământ
   Infrastructura educaţională din comuna Supur este formată din 13 unităţi de învăţământ: şase grădiniţe situate în satele: Supuru de Jos, Dobra, Giorocuta, Hurezu Mare, Racova, Supuru de Sus şi şase şcoli situate în satele: Supuru de Jos, Dobra, Giorocuta, Hurezu Mare, Racova, Supuru de Sus, precum şi o Şcoală de Arte şi Meserii situată în localitatea Supuru de Jos. În cadrul şcolilor din localităţile Supuru de Jos, Dobra, Giorocuta, Hurezu Mare se află câte un laborator şcolar.
   Numărul cadrelor didactice a avut valori oscilante, marimea efectivului fiind influenţată de numărul elevilor.
   În prezent în comună îşi desfăşoară activitatea 60 cadre didactice.
   Cultură
   În comună îşi desfăşoară activitatea şapte cămine culturale situate în satele: Supuru de Jos, Dobra, Giorocuta, Hurezu Mare, Racova, Secheresa, Supuru de Sus.
   Zona se distinge prin păstrarea nealterată a portului popular, de o mare varietate şi o coloristică aparte. Costumul popular al zonei, dansurile şi cântecele sunt argumente ale diversităţii şi bogăţiei folclorului românesc.
   La nivelul comunei Supur se desfăşoară o serie de activităţi culturale. Acestea se desfăşoară în colaborare cu şcoala, căminul cultural, biblioteca.
   Culte
   Supuru de Jos: Biserica Ortodoxă Sfinţii Mihail şi Gavril, Biserica Greco - catolică Adormirea Maicii Domnului,
   Dobra: Biserica Reformată
   Giorocuta: Biserica Ortodoxă Intrarea Maicii Domnului în Biserică, Biserica Penticostală, Biserica Baptistă
   Hurezu Mare: Biserica Ortodoxă Sfinţii Mihail şi Gavril, Biserica de lemn Ortodoxă Sfinţii Mihail şi Gavril, Biserica Romano-catolică,
   Racova: Biserica Ortodoxă Sfinţii Mihail şi Gavril, Biserica Greco - catolică
   Schresa: Biserica Reformată
   Supuru de Sus: Biserica Ortodoxă Intrarea Maicii Domnului în Biserică, Biserica Penticostală.