Cadrul fizico-geografic

Relieful

Relieful ce caracterizează teritoriul comunei Supur este în general de deal şi de câmpie.

 

Clima

Din punct de vedere climatic comuna Supur se încadrează între clima temperată şi clima continentală de stepă.
Temperatura medie anuală este de 10-15˚C vara şi -8 - +5˚C iarna.
Cantitatea anuală de precipitaţii este cuprinsă între minim 1000 mm/mp şi maxim 1200 mm/mp.

 

Reţeaua hidrografică

Teritoriul comunei Supur este străbătut de râul Crasna împreună cu afluenţii săi Valea Lungă, Valea Cerna şi Valea Bratila.

 

Flora şi fauna

Perimetrul comunei Supur este amplasat într-o regiune de lunci şi dealuri joase în care se dezvoltă păduri de câmpie în asociaţie cu o vegetaţie de pajişti halofile şi mezofile.

În partea de câmpie predomină stejaretele pure sau în alte asociaţii cum ar fi carpenul, frasinul şi ulmul.   

Tot aici subarboretele sunt bine reprezentate prin Cornus sanguinea, Rhamnus frangula, Crataegus monoyna, prunus spinosa, etc.
Pe terenurile joase, unde apa stagnează un timp mai îndelungat, se mai pot întâlni stejeretele, mărul (pădureţ), arţarul şi mai rar păducelul. Pe hăturile mai înalte, alături de stejar (Quercus robur), apar carpenul, jugastrul, teiul, sângerul, alunul, lemnul câinesc şi chiar fagul.
Vegetaţia de pajişti este remarcată pe terenuri mai puţin fertile, suferind însă o puternică înfluenţă a păşunatului şi a măsurilor de pratocultură.
Pajiştile stepizate (derivate sau secundare) se caracterizează prin predominarea asociaţiilor de păiuşuri cu Festuca sulcata, Festuca pseudovina, Agrostis stolonifera, Agrostis pratensis, Poa, etc.
Este de remarcat faptul că în ultimii ani în locul vegetaţiei forestiere şi de pajişti au apărut culturi locale cu Gypsophila muralis, Trifolium arvense, Rumex acetosella, Gnaphalium uliginosum, Spergularia rubra, etc.
Speciile caracteristice perimetrului Hurezu Mare sunt: căpriorul, mistreţul, iepurele, fazanul.
Nu se întâlnesc specii rare sau ocrotite.
Specia semnalată ca fiind ameninţată cu dispariţia este uliul.
Bonitatea faunei comune este medie, iar bonitatea faunei pentru vânat este medie.
Zona de cuibărire a vânatului şi a faunei comune este în arealul regenerărilor naturale din pădure şi arborete.

 

Resursele naturale
Resursele solului sunt în principal terenurile propice agriculturii, păşunile, fâneţele şi livezile caracteristice acestei zone, resursele subsolului nefiind reprezentative.

Mediul înconjurător

În teritoriul comunei Supur, problemele mediului înconjurărtor se referă în principal la următoarele aspecte negative:

  • Existenţa riscului de inundaţii, limitând posibilităţile de utilizare raţională a terenurilor respective, producând totodată pagube agriculturii şi locuitorilor;
  • Evacuări necorespunzătoare de ape uzate, neepurate;
  • Depozitarea întâmplătoare a deşeurilor menajere în sate, inexistenţa unui sistem de canalizare; localnicii folosesc closete amplasate în curţi şi surse de apă fară perimetre de protecţie, acestea putând duce atât la uşoare impurificări ale apei cât şi la ocuparea neraţională a unor terenuri;

 

Organizarea administrativă

Comuna Supur este formată din localităţile Supuru de Jos, reşedinţa de comună, Supuru de Sus, Dobra, Giorocuta, Hurezu Mare, Racova şi Sechresa.

Înapoi


Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează