Analiza SWOT

Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare s-a impus analiza profunda a situaţiei existente în domeniile vieţii economice şi sociale ale comunei. Colaborarea cu actorii locali a permis dezvoltarea unei viziuni parteneriale asupra particularităţilor economice şi sociale ale comunei, prin construirea arborelui problemelor şi efectuarea analizelor SWOT. Analizele locale au fost reunite şi organizate conform priorităţilor judeţene de dezvoltare, fiind utilizate ca bază de plecare în definirea analizei SWOT şi a analizei sociale, economice şi instituţionale la nivel local.

Utilizarea unei astfel de analize permite identificarea, pe de o parte, a disparităţilor existente în dezvoltarea economică şi socială a comunei, iar pe de altă parte, facilitează formarea unei imagini clare a colaborării cu actorii locali în ceea ce priveşte necesităţile de dezvoltare ale localităţii. Necesitatea sprijinirii acestor iniţiative sub forma colaborărilor parteneriale reprezintă un proces continuu aflat în strânsă legatură cu dezvoltarea unor reţele şi structuri parteneriale de viitor.

 

AGRICULTURA

Puncte tari

 • privatizarea firmelor cu capital de stat din domeniul agricol
 • prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea
 • impulsionării afacerilor în agricultură
 • existenţa forţei de muncă calificată în agricultură
 • suprafaţa totală a comunei este de 9022 ha, din care 7040 ha teren arabil, păşune 1370 ha, fâneţe 500, pădure 1500 ha, vii 110 ha, livezi 2 ha, terenuri neproductive 250 ha, necesar împădurire 1500 ha
 • practicarea unei agriculturi ecologice
 • tradiţie în creşterea animalelor

Puncte slabe

 • fragmentarea suprafeţelor agricole ce conduce la practicarea unei
 • agriculturi tradiţionale slab competitive economic
 • desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de tip agricol, de unde rezultă productivitatea relativ scazută a muncii în agricultură
 • existenţa unor suprafeţe cu destinaţie agricolă necultivate timp de mai mulţi ani consecutivi
 • investiţii insuficiente în agricultură;
 • îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură
 • pensii mici pentru agricultori

Oportunități

 • existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a producătorilor
 • accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii
 • existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor agricole
 • sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţa Agricolă din judeţul Satu Mare cu privire la accesarea fondurilor europene
 • existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală

Amenințări

 • degradarea solurilor
 • capacităţile reduse de prelucrare a producţiei agricole
 • preocuparea insuficientă pentru exploatarea raţională a islazurilor, concretizată în randamentul scăzut al acestora şi posibilitatea extinderii îmbolnăvirilor la animale
 • numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene
 • cadrul legislativ instabil
 • slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene

 

MEDIU ȘI INFRASTRUCTURA RURALĂ
Puncte tari
 • oraşe importante apropiate: Taşnad - 30 km, Satu Mare - 45 km, Zalău - 45 km
 • localităţi aparţinătoare: Supuru de Jos, Dobra, Giorocuta, Hurezu Mare, Racova, Sechresa, Supuru de Sus
 • existenţa reţelei de alimentare cu apă în localităţile: Supuru de Jos, Dobra, Hurezu Mare, Sechresa
 • căi de acces: E 81, DN 19 a, DJ 108 P, DC 32, DC 33, DC 36, DC 115, DC 116
 • reţea de electricitate
 • reţea de iluminat public
 • reţea de telefonie fixă şi mobilă
 • cablu TV
 • eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislaţiei privind protecţia mediului
Puncte slabe
 • insuficienta dezvoltare a utilităţilor de bază şi a serviciilor publice
 • inexistenţa reţelei de canalizare
 • infrastructura de transport relativ slab dezvoltată, faţă de exigentele şi
 • cerinţele actuale concrete ale aderarii la U.E.
 • gestionarea deşeurilor, necorespunzătoare;
 • colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor
 • rampă de deşeuri, neconformă cu cerinţele UE
 • educaţia ecologică este superficială

Oportunități

 • modernizarea drumurilor comunale
 • organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi transportul deşeurilor
 • închiderea platformei de gunoi
 • realizarea reţelei de alimentare cu apă
 • realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare
 • realizarea de alei pietonale
 • reabilitarea podurilor din comună,
 • amenajarea spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă pentru copii
 • accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale

Amenințări

 • mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului
 • lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse
 • lipsa informaţiei în legatură cu programele de finanţare europeană
 • lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători

 

 

ECONOMIA
Puncte tari
 • existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajută la dezvoltarea localităţii şi la crearea de noi locuri de muncă
 • obţinerea produselor ecologice prin existenţa potenţialului
 • tradiţie în prelucrarea unor resurse locale
 • exploatări forestiere,
 • potenţial de dezvoltare a agroturismului
 • preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare
Puncte slabe
 • lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing
 • informarea succintă cu privire la normele europene
 • resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea /promovarea unor investiţii;
 • lipsa culturii antreprenoriale
 • lipsa capitatului de susţinere a activităţilor economice
 • folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută
Oportunități
 • existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent
 • creşterea capacităţii anteprenoriale
 • atragerea unor noi investitori în comună prin facilităţile pe care administraţia locală le pune la dispoziţie
 • promovarea agroturismului, prin trecerea unor gospodării la starea de ferme agroturistice
 • oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene
 • dezvoltarea cooperării locale
 • dezvoltarea economiei rurale si creşterea productivitatii in sectorul agricol
 • diversificarea activităţilor economice;
 • posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural
 • programe guvernamentale în derulare de susţinere a sectorului IMM
Amenințări
 • legislaţia în continuă schimbare
 • oferte de creditare greu accesibile
 • datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potenţialul comunei investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor în comună
 • creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă
 • receptivitate şi flexibilitate scazută a populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei care determină în timp decalaje economice mari
 • migraţia forţei de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic
 • neadaptarea la transferul de tehnologie şi de know-how
 • riscul ca firmele din comună să nu facă fată competiţiei de pe piaţa unică
 • fenomenul economiei subterane
 • migraţia tinerilor cu potenţial în zonele urbane


SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Puncte tari
 • existenţa a 4 dispensare umane şi a unui dispensar veterinar în comună
 • existenţa a 3 cabinete individuale şi a unui cabinet stomatologic
 • populaţia comunei este înscrisă la medicii din comună
Puncte slabe
 • existenţa unui aparat de urgenţă dotat precar
 • slaba educaţie sanitară a comunităţii
 • numărul crescut al persoanelor care lucrează la negru, neputând beneficia de servicii medicale gratuite
 • preţurile ridicate la medicamente
Oportunități
 • evaluarea stării de sănătate a pacienţilor din comună, prin Programul naţional de evaluare a sănătăţii populaţiei
 • realizarea unor cursuri de igiena şi educaţie sexuală pentru comunitate
 • servicii de plening familial
Amenințări
 • imposibilitatea unor pacienţi de a plăti anumite servicii medicale
 • slaba receptivitate a pacienţilor la programele naţionale de sănătate
 • creşterea numărului bolnavilor cronici


RESURSE UMANE
Puncte tari
 • existenţa resurselor umane într-un volum şi o calificare ce pot asigura dezvoltarea activităţii economico-sociale
 • se acordă mare atenţie seviciilor sociale
 • disponibilitatea de a munci în condiţii de motivare adecvată
 • ospitalitatea recunoscută a locuitorilor
 • rata infracţionalităţii extrem de redusă
Puncte slabe
 • existenţa şomajului de lungă durată, care conduce la descalificarea şi descurajarea foştilor angajaţi
 • număr mare al persoanelor care nu au ocupaţie
 • insuficienta informare a populaţiei cu privire la programele de calificare şi reconversie existente în judeţ
 • adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special
 • migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi strainatate, mai cu seamă a celor cu pregatire profesională înaltă
 • capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei
Oportunități
 • atragerea de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de muncă
 • adaptarea programelor de învăţământ la cerinţele economiei de piaţă
 • existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de munca pentru şomeri, tineri absolvenţi etc
 • monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei
 • organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în comună;
 • accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active din comună
 • creşterea nivelului de pregătire profesională a forţei de muncă
 • implementarea unor poiecte care să stimuleze implicarea rromilor în activităţi aducătoare de venituri
Amenințări
 • declinul demografic şi îmbătrănirea populaţiei comunităţi
 • creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu;
 • migrarea forţei de muncă
 • amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul aspectelor aplicative
 • creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă

 

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ
Puncte tari
 • existenţa în comună a 7 şcoli şi a 6 grădiniţe
 • existenţa a 7 cămine culturale;
 • existenţa obiceiurilor populare,
 • desfăşurarea unor activităţi culturale în comună
 • management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ public
 • reducerea numarului de elevi ce revin la un cadru didactic
 • implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile învăţământului obligatoriu
Puncte slabe
 • populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în scădere datorită scăderii demografice a populaţiei
 • existenţa în localități a unor clădiri şcolare afectate de uzură fizică avansată
 • gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din şcoli cu cadre suplinitoare
 • dezvoltarea relativ slabă a bazei materiale pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică
 • procentajul relativ ridicat de elevi scolarizaţi în învăţământul cu clase simultane
Oportunități
 • reabilitarea şi modernizarea şcolilor şi a grădiniţelor
 • construirea unor şcoli
 • dotarea cu mobilier a şcolilor şi a grădiniţelor
 • modernizarea căminelor culturale
 • construirea unei săli de sport în cadrul şcolilor
 • modernizarea bazei sportive din comună
Amenințări
 • îmbătrânirea populaţei din comună
 • reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii;
 • tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică
 • buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin aportul familiilor

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Puncte tari
 • actualizarea periodică a organigramei primăriei
 • implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conştientizare şi aplicare a acţiunilor legate de reformă în administraţie
 • existenţa procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituţie
 • existenţa unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităţilor şi subactivităţilor ce vizează organizarea muncii în instituţie
 • compartimentului de informare a Cetaţeanului şi Relaţii Publice care funcţionează în cadrul Consiliului Local al comunei Supur ca interfaţă principală între instituţie şi cetăţeni
 • aplicarea metodologiei de evaluare a performanţelor personalului angajat în administraţia publică
 • transparenţa în recrutarea şi în promovarea personalului
 • participarea, în limita fondurilor a tuturor categoriilor de personal la activităţi de formare continuă
 • existenţa la nivelul instituţiei a unei strategii de formare continuă a funcţionarilor publici predominantă la nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare între colegi
 • existenţa unui program de contabilitate şi salarii
 • existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la informaţia de interes public şi transparenţa actului administrativ
 • funcţionarii publici din primărie participă la cursuri pentru atestare ECDL
Puncte slabe
 • rezistenţa la schimbare manifestată de o parte din personalul instituţiei
 • resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei
 • ineficienţa mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei
 • insuficienta conştientizare a noţiunilor de eficienţă, rentabilitate şi transparenţă în administrarea domeniului public şi privat al comunei,
 • dificultăţi de comunicare internă între diferitele compartimente funcţionale şi între structuri ale administraţiei publice locale
 • existenţa înca a unui sentiment de frustare a funcţionarilor (angajaţi contractuali şi funcţionari publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, precum şi de menţinerea unei imagini publice negative a funcţionarului din administraţia publică
 • imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor
 • posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului şi de atragere a persoanelor cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici
 • resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire
 • încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa postului datorită insuficienţei personalului din institutie;
 • nu se realizează testarea periodică a funcţionarilor publici
 • nu se realizează rapoarte de activitate lunare, ci doar trimestriale
 • existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor publici
 • imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului
 • dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor acte normative datorită multitudinii şi complexităţii acestora
 • inexistenţa unui compartiment de informatizare
 • număr insuficient de calculatoare iar unele dintre acestea sunt uzate moral
 • există funcţionari publici care nu ştiu să folosescă calculatorul
 • resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei publice locale
 • lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica activ în procesul de luare a deciziei la nivel local
Oportunități
 • posibilităţi de accesare a unor fonduri externe destinate în mod special modernizării administraţiei publice
 • modernizarea sediului primăriei,
 • lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan, realizare PUG
 • dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă
 • dezvoltarea unor legături puternice între consiliul judeţean şi autorităţile locale
 • mai multe posibilităţi de instruire a personalului prin agenţii de formare profesională
Amenințări
 • teama de risc, inerţia unor funcţionari publici - mai ales din funcţiile de conducere
 • inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili dar şi a comunităţii în programele de dezvoltare
 • tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere - şi, de regulă, făra a verifica - aspectele negative ale anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe ori informaţiile fiind greşit înterpretate sau neînţelese
 • fluctuaţia funcţionarilor publici - datorită salariilor mici personalul bine pregătit este tentat să caute locuri de muncă în sectorul privat; pe de altă parte imposibilitatea angajării imediate a altor funcţionari publici influentează în mod negativ continuitatea activităţilor
 • dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să reziste schimbărilor politice - clasa politică actuală nu are înca suficientă maturitate încât să aprecieze şi să implementeze programele iniţiate de conducerile instituţiilor din mandatele anteriore
 • schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient
Înapoi


Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează